Migrantenkind kan op school niet zonder zijn moedertaal

To read in English

ruimte_voor_nieuwe_talenten_-_omslag“Gebruik de moedertaal van een leerling als opstapje voor het leren van het Nederlands én van andere schoolvakken.”

Dat is de boodschap die het Ministerie van Onderwijs en de PO-Raad (de Raad voor het Primair Onderwijs) vandaag geven aan scholen in Nederland. De brochure ‘Ruimte voor nieuwe talenten’ die in opdracht van het Ministerie van Onderwijs en de PO-Raad is geschreven heeft als doel ‘alle professionals in het basisonderwijs te helpen bij het nemen van besluiten over inhoud, vormgeving, organisatie en routes van het onderwijs aan nieuwkomers.’ Het is een handreiking voor docenten en geeft zowel theoretische inzichten als praktische handvatten voor het omgaan met meertalige en anderstalige kinderen in de klas.

De missie van de Rutu Foundation is het bevorderen van onderwijs in de moedertaal. Speciaal voor scholen in Nederland hebben wij een pilot project ontwikkeld over translanguaging: het inzetten van de moedertalen van alle leerlingen als brug om te leren. Er is geen speciale voorkennis vereist van leerkrachten, wel een andere manier van kijken naar meertaligheid. Het project wordt ondersteund met onderzoek vanuit de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht.

Dr. Emmanuelle Le Pichon, lid van de adviesraad van de Rutu Foundation en één van de initiatiefnemers van het translanguaging project, werkte mee aan een recent rapport van de Europese Commissie waar de PO-Raad naar verwijst en waarin best practices van onderwijs aan migrantenkinderen op een rijtje zijn gezet.

Meertalig lesmateriaal

Eén van die best practices is het gebruik van lesmateriaal in de moedertaal van de leerling. Maar waar vind je goed lesmateriaal in de talen die jouw leerlingen spreken? De Rutu Foundation heeft recentelijk projectsubsidie ontvangen van de EU om samen met zes partnerorganisaties tweetalig lesmateriaal te verzamelen en te vertalen en geschikt te maken voor gebruik op scholen in Nederland, Duitsland, Griekenland, Kroatië, Italië en Estland.

Meer informatie

  • Het advies van de PO-Raad leest u hier.
  • De handreiking ‘Ruimte voor Nieuwe Talenten’ kunt u hier downloaden.

Zelf aan de slag met meertaligheid?

In het pilot project translanguaging is er nog plaats voor scholen die mee willen doen. U kunt zich opgeven bij Dr. Ellen-Rose Kambel via info@rutufoundation.org.

Een introductiecursus translanguaging (in Nederland) voor uw schoolteam, voor studenten of ouders is mogelijk.

Hier vindt u alle diensten die de Rutu Foundation aanbiedt.

 

Migrant children cannot survive school without their mother tongue.

“Use the students’ home language as a stepping stone for learning Dutch and other school subjects.”

This is the message that the Ministry of Education and the PE-counsel (the counsel for Primary Education) have recently given schools in the Netherlands. The Ministry of Education and the PE-counsel have published a brochure entitled ‘Room for New Talent’ (in Dutch), that sets out to give ‘all professionals in primary education the tools and information needed to help make decisions in terms of content, appearance, organisation and routes for the education of newcomers’. The brochure is a guide for teachers and provides theoretical insights as well as practical information for dealing with multilingualism and children with a different home language in the classroom.

Rutu Foundation’s mission is the promotion of mother tongue education. We have set up a pilot project for schools in the Netherlands to help them engage in multilingual education through the medium of translanguaging, a pedagogical tool to use children’s mother tongues to help them learn more effectively. No special skill knowledge is needed from the teachers, but a new outlook on multilingualism is essential. The University of Amsterdam and the University of Utrecht support this ongoing project.

Dr Emmanuelle le Pichon, member of the advice board at Rutu Foundation and one of the promoters of the translanguaging project, is one of the authors of a recent report for the European Commission mentioned by the PE-counsel which outlines best practices in the education of migrant children.

Multilingual Teaching Material:

One of the best practices mentioned in the EU report is the use of teaching materials that incorporate the children’s mother tongue as well as the language of instruction. But where to find high quality materials in the language that your students speak? The Rutu Foundation has recently received funding for a project from the EU to collect and translate bilingual teaching materials for primary schools. This project is a partner project with six other organisations and these materials will be used at schools in the Netherlands, Germany, Greece, Croatia, Italy and Estonia.

More Information?

  • The PE-counsel advice (in Dutch) can be read here.
  • The brochure Room for New Talent (in Dutch) can be downloaded here.

Would you like to be involved in our multilingual projects?

The translanguaging pilot project is still available for schools that want to participate. You can sign on with Dr Ellen-Rose Kambel via info@rutufoundation.org
An introductory course on translanguaging (Netherlands only) for your school team, for students or parents is also possible.

All consultancy and training services provided by the Rutu Foundation can be found here.