SIRIUS Rondetafel bijeenkomsten: Taalvriendelijk Onderwijsbeleid

[This meeting will be held in Dutch; a report of the meeting will be available in English]

Ongeveer een kwart van de schoolkinderen in Nederland heeft een migratieachtergrond. In grote steden kan dit aandeel zelfs oplopen tot 75%. Veel van deze studenten spreken thuis een of meer extra talen naast het Nederlands. Op school worden thuistalen echter vaak genegeerd, ontmoedigd of soms zelfs ronduit verboden (Hurwitz & Kambel 2020). Hoewel niet slecht bedoeld, blijkt het volledig onderdompelen in de schooltaal en uitsluiting van de thuistaal nadelige gevolgen te hebben voor leerlingen: ze hebben minder zelfvertrouwen, een lager zelfbeeld, ze schamen zich voor wie ze zijn. Maar ze presteren ook slechter (Agirdag 2017).

Gelukkig zijn er aanwijzingen dat de ideologie rond het leren van talen aan het veranderen is. Op nationaal niveau heeft Curriculum.nu, het nieuwe curriculum voor de komende twintig jaar, ruimte gecreëerd voor thuistalen in het curriculum. Steeds meer scholen tonen interesse in de Taalvriendelijke School: een label dat wordt uitgereikt aan scholen die alle talen verwelkomen en waarderen die door hun leerlingen worden gesproken. En sommige gemeenten beginnen het belang in te zien van het stimuleren van de meertaligheid van hun leerlingen met een migratieachtergrond. Dit zijn slechts kleine of voorzichtige initiatieven. De voorstellen van Curriculum.nu moeten bijvoorbeeld nog worden goedgekeurd door het parlement.  Het is daarom noodzakelijk dat veelbelovende ‘taalvriendelijke’ praktijken op grotere schaal onder de aandacht worden gebracht en dat we nadenken hoe taalvriendelijk onderwijs niet een uitzondering maar een integraal onderdeel wordt van het Nederlandse onderwijsbeleid.

Dit is het derde jaar dat het Sirius Policy Network on Migrant Education in samenwerking met de Rutu Foundation een Nationale Rondetafel in Nederland organiseert rond het thema ‘meertaligheid in het onderwijs’. Dit jaar is de focus gericht op taalvriendelijk onderwijs. Samen met onderwijsprofessionals, beleidsmakers en ouders gaan we in gesprek tijdens drie online bijeenkomsten met elk een eigen thema: de klas, de school en het beleid.

Doel:

Aan het eind van de serie worden concrete beleidsaanbevelingen opgenomen in een actieplan voor taalvriendelijk onderwijs in Nederland. Dit wordt aangeboden aan de onderwijskoepels en het ministerie van Onderwijs.

Voor wie:

Sta je voor een meertalige klas, ben je schoolleider of beleidsmaker of ben je zelf ouder van meertalige kinderen? En heb je goede ideeën om taalvriendelijk onderwijs te integreren in het Nederlands onderwijs? Je bent van harte welkom om mee te denken.

Programma

Deel 1 – 19 november 2020- Het klaslokaal. Welke aanpak werkt rond meertaligheid in de klas? Leerkrachten lichten hun praktijk toe en en laten zien hoe deze aanpak hun meertalige leerlingen met een migratieachtergrond helpt, en een positief effect heeft voor de ééntalige leerlingen.

Sprekers:

  • Frederike Groothoff, ambulant taalondersteuner, eigenaar LangWhich
  • Femke Danse, onderwijsadviseur meertaligheid bij ABC Onderwijsadviseurs

Download de powerpoint presentatie

Kijk het webinar hier terug

Deel 2 – 26 november 2020 – De school. Wat hebben scholen nodig om een schoolbrede taalvriendelijke aanpak te ontwikkelen? Schoolleiders van Taalvriendelijke Scholen vertellen over hun ervaring en waar zij tegenaan lopen bij de implementatie.

Sprekers:

  • Dieneke Blikslager, onderdirecteur St. Janschool Amsterdam
  • Luc Sluijsmans, rector De Nieuwe Internationale School van Esprit (DENISE) Amsterdam
  • Fadie Hanna, opleider Universitaire Pabo Universiteit van Amsterdam

Download de powerpoint presentatie

Kijk het webinar hier terug

Deel 3 – 10 december 2020 – Het beleid. Wat is er nodig om taalvriendelijk onderwijs in te voeren op alle scholen? Wie zijn de verantwoordelijke instellingen en personen? Hoe kunnen we ze bereiken?

Sprekers:

  • Najat Benayad, projectleider gemeente Zaanstad
  • Daniela Fasoglio en Joanneke Sprenger, SLO/Curriculum.nu
  • Geert Simons, directeur-bestuurder Proominence, openbaar onderwijs Ede

Download de powerpoint presentatie

Kijk het webinar hier terug

Over de organisatoren:

  • SIRIUS Policy Network on Migrant Education is een internationaal beleidsnetwerk voor onderwijs aan kinderen met een migratieachtergrond. Sirius is sinds 2012 de voornaamste adviseur van de EU over deze onderwerpen en is sinds 2017 een onafhankelijk netwerk (internationale non-profit organisatie) waar alle grote stakeholders binnen het onderwijs aan deelnemen. Lees meer over Sirius.
  • De Rutu Foundation voor Intercultureel Meertalig Onderwijs is een non-profit organisatie die opkomt voor kinderen die een andere taal spreken dan de schooltaal, waaronder kinderen met een migratieachtergrond. De Taalvriendelijke School is een programma van de Rutu Foundation. Het is een label en mondiaal netwerk van scholen die alle talen van hun leerlingen verwelkomen en waarderen.

Eindrapport

Alle deelnemers ontvangen het eindrapport. Als je je niet hebt opgegeven maar wel het eindrapport wil ontvangen met de aanbevelingen dan kan dat hier.

Achtergrondinformatie: